OPRÅB ADGANG PÅ ØER OG HOLME – §27 ADGANGSFORBUD STORE SKÅNE

OPRÅB
HJÆLP OS MED AT PASSE PÅ VORES SJÆLDNE YNGLEFUGLE
I Guldborgsund Kommune er vi utrolig heldige, at have mange øer og holme i far-vandet omkring kommunen. På disse øer og holme yngler der et stort antal af sjældne vadefugle, terner og måger. For ternernes vedkommende har vi alle fem mulige danske ynglearter: Dværgterne, Fjordterne, Havterne, Rovterne og Splitter-ne.
Fælles for alle vore terner er, at de er meget sårbare over for forstyrrelser. Så lad derfor være med at gå i land på vores øer og holme i fuglenes yngletid. Det stres-ser fuglene, og der er stor sandsynlighed for, at de forlader deres æg og små unger. Vi henstiller til, at man ikke går i land fra 1. marts – 31. juli. På flere øer er der alle-rede opsat forbudsskilte om landgang, da flere øer bl.a. er en del af Statens reserva-ter. Det drejer sig om: Hjelm Ø, Lindholm, Kalvø, Kalveholm og Rødsand.
Vi har netop nu udsted en afgørelse om adgangsforbud efter Naturbeskyttelseslo-vens §27 på øen Stor Skåne (ud for sydøstlige hjørne af Lolland – se kortbilag) fra 28. maj – 31. juli (herefter fra 1. marts – 31 juli frem til 2025).
I Guldborgsund yngler der både verdenens mindste og største ternearter. Den mindste, Dværgternen, er på størrelse med en Solsort, og det estimeres, at der i 2020 var omkring 25-30 par ynglefugle bare hos os. I Danmark vurderes det, at der i 2020 var ca. 500 par ynglefugle. En af verdenens største ternearter Rovternen yng-ler også i Guldborgsund. Den er på størrelse med en Sølvmåge. I 2020 havde vi ca. 2 ynglepar hos os. I Danmark i 2020 var der kun ca. 40 ynglepar.
Øer og holme er derfor ikke kun vigtige ynglesteder for vadefugle, terne og måger i Guldborgsund. De er også af væsentlig national interesse.
TAK for hjælpen. TAK fordi du er med til at passe på vores sjældne ynglefugle.
Yderligere spørgsmål er I velkommende til at mig på tlf. 25182325 aped@guldborgsund.dk
Med venlig hilsen
Anita Pedersen
Chefkonsulent

Placering af Stor Skåne. Nu omfattet af adgangsforbud fra 1. marts – 31. juli frem til 2025.

Store Skåne tilhørende matr. nr. 11 k Tågense by, Vantore er beliggende sydøst for Nysted, ud for det sydøstligste hjørne af Lolland. Arealet med begrænsning i offentlighedens færdsel er markeret med rød cirkel.

1 Kommentar

  • Jørn Næss

    Tak for oplysningen. Det er væsentligt for vore egne roere, men i særdeleshed nok for gæsteroere, der ikke kender farvandet.
    Mvh.
    Jørn

    november 26, 2021 - 1:50 pm Reply

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.